2018 ජූලි මස 16 වැනි සඳුදා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

Social Media Day - 2018

2018 ජූලි මස 09 05:39:29 | Dilan Chryshantha

20180708Soicla-(1)20180708Soicla-(2) 20180708Soicla-(3) 20180708Soicla-(4) 20180708Soicla-(5) 20180708Soicla-(6) 20180708Soicla-(7) 20180708Soicla-(8) 20180708Soicla-(9) 20180708Soicla-(10) 20180708Soicla-(11) 20180708Soicla-(12) 20180708Soicla-(14) 20180708Soicla-(15) 20180708Soicla-(16) 20180708Soicla-(17) 20180708Soicla-(18) 20180708Soicla-(19) 20180708Soicla-(20) 20180708Soicla-(21) 20180708Soicla-(22) 20180708Soicla-(24) 20180708Soicla-(25) 20180708Soicla-(26) 20180708Soicla-(27) 20180708Soicla-(28) 20180708Soicla-(29) 20180708Soicla-(30) 20180708Soicla-(31) 20180708Soicla-(32) 20180708Soicla-(33) 20180708Soicla-(34) 20180708Soicla-(35) 20180708Soicla-(36) 20180708Soicla-(37) 20180708Soicla-(38)

අදහස්(0) බැලූවෝ (975)

Social Media Day - 2018 සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :