2018 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි බදාදා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

Making of Lifebouy ස්ට්‍රෝංද? සොෆ්ට්ද? TVC

2018 පෙබරවාරි මස 19 06:07:44 | deeptha

XTEN Productions

2018-02-16-ent-57 2018-02-16-ent-58 2018-02-16-ent-59 2018-02-16-ent-60 2018-02-16-ent-61 2018-02-16-ent-62 2018-02-16-ent-63 2018-02-16-ent-64 2018-02-16-ent-65 2018-02-16-ent-66 2018-02-16-ent-67 2018-02-16-ent-68 2018-02-16-ent-69 2018-02-16-ent-70 2018-02-16-ent-71 2018-02-16-ent-73 2018-02-16-ent-74 2018-02-16-ent-75 2018-02-16-ent-76 2018-02-16-ent-77 2018-02-16-ent-78 2018-02-16-ent-79 2018-02-16-ent-80 2018-02-16-ent-81

අදහස්(0) බැලූවෝ (3155)

Making of Lifebouy ස්ට්‍රෝංද? සොෆ්ට්ද? TVC සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :