2018 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි බදාදා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

Bollywood Night 2017

2018 ජනවාරි මස 14 06:38:26 | deeptha

Bollywood Night 2017 organized by Catseye Gym & Nutrition was held on,27th of December 2017

Photographer - Weemansa Dias

courtesy to 'LetMeKnow.lk'

 

2018-01-11-ent-52 2018-01-11-ent-53 2018-01-11-ent-54 2018-01-11-ent-55 2018-01-11-ent-56 2018-01-11-ent-57 2018-01-11-ent-58 2018-01-11-ent-59 2018-01-11-ent-60 2018-01-11-ent-61 2018-01-11-ent-62 2018-01-11-ent-63 2018-01-11-ent-64 2018-01-11-ent-65 2018-01-11-ent-66 2018-01-11-ent-67 2018-01-11-ent-68 2018-01-11-ent-69 2018-01-11-ent-70 2018-01-11-ent-71 2018-01-11-ent-72 2018-01-11-ent-73 2018-01-11-ent-74 2018-01-11-ent-75 2018-01-11-ent-76 2018-01-11-ent-77 2018-01-11-ent-78 2018-01-11-ent-79 2018-01-11-ent-80 2018-01-11-ent-81 2018-01-11-ent-82 2018-01-11-ent-83 2018-01-11-ent-84 2018-01-11-ent-85 2018-01-11-ent-86 2018-01-11-ent-87 2018-01-11-ent-88 2018-01-11-ent-89 2018-01-11-ent-90 2018-01-11-ent-91 2018-01-11-ent-92 2018-01-11-ent-93 2018-01-11-ent-94 2018-01-11-ent-95 2018-01-11-ent-97

අදහස්(0) බැලූවෝ (888)

Bollywood Night 2017 සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :